Nikola Tesla

Some pub­lic do­main pic­tures of Niko­la Tes­la (copied from here)